ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Προφίλ Εταιρίας          

Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστήθηκε το 1990 με τη σύμπραξη του κ. Αθανασίου Παπακωνσταντίνου (χρηματιστή από το 1973) και των επιχειρηματιών κ. Πάνου Μπαρμπαλιά, κ. Στέλιου Παναγόπουλου και κ. Αλέξανδρου Νικολόπουλου. Με την πείρα του κυρίου Παπακωνσταντίνου και την υποστήριξη των λοιπών μετόχων η Εταιρία διαγράφει μία σταθερή και συνεπή πορεία στο χρηματιστηριακό χώρο ανταποκρινόμενη ακόμα και σε περιόδους δυσμενούς οικονομικού κλίματος με κύριο χαρακτηριστικό σε όλη αυτή την πορεία τα υψηλά Ίδια Κεφάλαια και την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Να σημειωθεί ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας βρίσκεται σταθερά πάνω από το 100% ενώ ο μέσος όρος των εταιριών του κλάδου κινείται πέριξ του 10% με ελάχιστο απαιτούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 8%.

Το 2008, με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας των Κεφαλαιαγορών (MIFID), η Εταιρία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) πληρώντας έτσι τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις λειτουργίας σε μια σύγχρονη χρηματιστηριακή αγορά.

 Από το τέλος του 2012 η διοίκηση της εταιρείας περνάει στη δεύτερη γενιά με το διορισμό του κ. Λεωνίδα Αθανασίου Παπακωνσταντίνου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, συνεχίζοντας έτσι τις δραστηριότητες της συνδυάζοντας δυναμισμό, ενεργητικότητα αλλά και βαθιά γνώση της Χρηματιστηριακής αγοράς.